U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Berber Pander, Henric de Cranestraat 119, 8374KM Kuinre, Nederland, info@berberpander.nl, telefoon: +31624760660) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief van post of een e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten tot het verlenen van diensten, waaronder financiële diensten, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name diensten met betrekking tot aandelen, met aandelen in open belegging fondsen in de zin van § 1 Paragraaf 4 van de Capital Investment Code en met andere verhandelbare effecten, deviezen, derivaten of geldmarktinstrumenten.
Overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken voor het uitvoeren van spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden; dit geldt niet voor andere tijdens het bezoek verleende diensten waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd, of voor goederen die tijdens het bezoek zijn geleverd en die niet noodzakelijk als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie nodig zijn.
Overeenkomsten tot het verlenen van diensten op het gebied van niet-residentiële huisvesting, goederenvervoer, autoverhuur, levering van eten en drinken en het verlenen van andere diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in het contract een bepaalde datum of periode voor de terbeschikkingstelling is bepaald .


Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Naar Berber Pander, Henric de Cranestraat 119, 8374KM Kuinre, Nederland, info@berberpander.nl

– Ik/wij () herroep/herroepen hierbij het door mij/ons () gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen ()/het verlenen van de volgende dienst ()

– Besteld op ()/ontvangen op ()

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.