Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van:
Bedrijfsnaam: Berberpander
KVK: 86426273
Contactpersoon: Berber Pander
E-mail: info@berberpander.nl
Tel: +31 6 24760660

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

voedingsdeskundige/voedingscoach: Berber Pander

Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige/voedingscoach advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige/voedingscoach is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De voedingsdeskundige/voedingscoach geeft advies aan de cliënt aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien Berber Pander niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Berber Pander, voedingsdeskundige/voedingscoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Basis voor behandeling

De voedingsdeskundige/voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige/voedingscoach de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De voedingsdeskundige behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de voedingsdeskundige dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Berber Pander, voedingsdeskundige/voedingscoach tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4: Tarieven

De door de voedingsdeskundige/voedingsconsulent vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de voedingsdeskundige/voedingscoach is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de voedingsdeskundige/voedingscoach hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van voedingsdeskundige/voedingscoach is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de voedingsdeskundige/voedingscoach per bank te geschieden voor aanvang van het af te nemen pakket. Bij afname van losse consulten dient er binnen 30 dagen na afloop van het betreffende consult betaald te worden per bank. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de voedingsdeskundige /voedingscoach.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de voedingsdeskundige verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de voedingsdeskundige bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. 


Artikel 6: Gegevens en informatie

De voedingsdeskundige/voedingscoach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de voedingsdeskundige/voedingscoach verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door voedingsdeskundige/voedingscoach gewenst, heeft verstrekt aan de voedingsdeskundige/voedingscoach. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De voedingsdeskundige/voedingscoach heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden voedingsdeskundige/voedingscoach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan voedingsdeskundige/voedingscoach verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige/voedingscoach behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de voedingsdeskundige/voedingscoach.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige/voedingscoach heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsdeskundige/voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige/voedingscoach ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige/voedingscoach.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt tot het hoogste van (i) het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de voedingsdeskundige/voedingscoach afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van de voedingsdeskundige, en (ii) het bedrag gelijk aan drie maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting) dat door de voedingsdeskundige/voedingscoach in rekening is gebracht aan de cliënt.

De voedingsdeskundige/voedingscoach is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de voedingsdeskundige/voedingscoach (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon.

De voedingsdeskundige/voedingscoach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart de voedingsdeskundige/voedingscoach tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart de voedingsdeskundige/voedingscoach in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de voedingsdeskundige/voedingscoach onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

Artikel 10: Annulering 

Cliënt heeft een bedenktermijn van 1 week na start van het traject. Mocht de cliënt het traject hierna niet willen voortzetten, wordt alleen de afgeronde week in rekening gebracht. Afmelding is mogelijk via een e-mail aan info@berberpander.nl